PRIPRAVUJEME! !

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.nukeshop.sk (predávajúci), ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť MI-JO IMPORT s.r.o. Prostejovska 20, 080 01 Prešov. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

4. Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.

6. Vyplnením registračného formulára či objednávky v rámci internetového obchodu www.nukeshop.sk kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

III. Platobné podmienky a  expedičné lehoty

1. Všetok tovar bude expedovaný v súlade s expedičnou lehotou uvedenou do 8 pracovných dní. V prípade, že z prevádzkových dôvodov nebude možné expedičnú lehotu dodržať, bude zákazník o tejto skutočnosti okamžite informovaný telefonicky alebo e-mailom. Pri platbe dobierkou začína expedičná doba bežať v okamihu objednania.

2. Platobné podmienky a popis jednotlivých druhov platieb je špecifikovaný rovnako na stránke www.nukeshop.sk

IV. Doprava

1. Doprava kurierom GLS - cena s dobierkou 4,80-€, cena bez dobierky 4,20,-€

2. Osobny odber v meste Presov O EU 

Ceny su platné do hmotnosti balíka 3kg. 

V. Reklamácie

1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s Reklamačným poriadkom uvedenom nižšie internetového obchodu www.nukeshop.sk a právnym poriadkom platným v SR.

2. Reklamačný poriadok internetového obchodu www.nukeshop.sk je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka - pokiaľ objednávka nebola na IČO

1. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

2. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom.

4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

b. výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru

c .vystavená cena tovaru je chybná (z dôvodu chyby pri hromadnom spracovaní dát a pod.)

V týchto prípadoch bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamžiku potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia než na objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamžiku prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Pri telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu oznámená platná cena pre danú objednávku.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného) uvedenú v katalógu internetovej predajne www.nukeshop.sk alebo ak v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom nákupnej zmluvy) je kupujúci neodolateľne viazaný.

3. V situáciách, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom.